เกี่ยวกับเรา

mcrบริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องตัดพลาสม่าและอุปกรณ์การเชื่อมตัด   แบบครบวงจร ภายใต้แบรนด์ LONGWELL  บริษัทได้รับมอบความไว้วางใจมากว่า 10 ปี เพราะตระหนักอยู่เสมอ   ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทมีระบบบริหารงานคุณภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรร   มีทีมบริการติดตามหลังการขาย ผลิตภัณฑ์ LONGWELL จึงได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า 

“คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด” 

MITRCHAROEN CABLE WORKS CO.,LTD  Provides welding  & Cutting equipment and ancillary services with more than 10 years experience in the welding profession We have earned the trust and loyalty from Our many customers. Our company’s first priority is to satisfy our customers. All products & equipment must pass our strict quality management processes before reaching our customers. We also provide excellent after sales services. LONGWELL products match the slogan “Durable Quality & Excellent Serviec”.

 ค.ศ.2000 : เริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นร้านค้าประกอบการในนาม "มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์" จำหน่ายอุปกรณ์การ  เชื่อมตัด สายไฟฟ้าเครื่องเชื่อม ฮาร์ดแวร์ ฯลฯ กิจการได้ขยายตัว และเติบโตตามลำดับ จากพนักงาน 2 คน   ขยับ  มาเป็น 10 กว่าคน

In 2000: Start to sign the commercial registration. The store operator with name  "MitrCharoen Cable Works" provides welding equipment, cutting machines, welding cables, hardware, and business has expanded  and raised staff from two persons to move more than 10 persons.


 ค.ศ.2005 - ปัจจุบัน : จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม "บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จำกัด" เนื่องจากกิจการไดขยายตัวทั้งในเรื่องยอดจำหน่ายและจำนวนพนักงานที่มีเกือบ 100 ชีวิต กรรมการผู้จัดการ คุณมิตรชาย ขาวนิ่ม มีแนวคิดที่จะวางรากฐานให้บริษัทมีความมั่นคง มีระบบการจัดการภายในที่สามารถตรวจสอบได้ มีการวางระบบผังองค์กรใหม่ แบ่งงานรับผิดชอบที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ในด้านคุณภาพ นั่นคือเครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบรนด์ "LONGWELL"  ปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องจิตบริการ รับมือและเตรียมพร้อมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001: 2008 ที่นำมาใช้ในองค์กร ด้วยความตั้งใจจริงและปณิธานที่แน่วแน่ของทุกคนในองค์กร เชื่อว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้ ในสิ่งที่บริษัทฯ ได้สื่อและพยายามให้ลูกค้าได้พบประสบการณ์การใช้จริงเพื่อสร้างสรรค์แบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่ประจักษ์และรับรู้ได้ว่า "คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด"

2005 - present: Registered in the name of "MitrCharoen Cable Works Co., Ltd."  since Company has expanded both in terms of sales target and number of employees-with nearly 100 persons- . Mitrchai Khaonim- Managing Director- have idea to lay the foundation for  a stable company , have internal management system that can be monitored , have implementing a new organizational chart  which can separate mission and responsible for the regulatory system more ,gradually adjust the corporate culture.The company has a strong will to create  an identity brand for quality that is "LONGWELL" the welding brand cultivating staff awareness about mental services. And be prepared to deal with the Quality Management System ISO9001: 2008 used in the organization with earnest and steadfast commitment of everyone in the organization. We believe that customers or consumers can feeling and touching for all of things which Company have had convey and attempt to provide customers or consumers with actually experience to create real brand LONGWELL to be manifested and recognized as " Durable quality, Excellent service."

วิสัยทัศน์ (Vision)
สร้างแบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำด้านคุณภาพสินค้า และบริการในธุรกิจจำหน่ายเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

Vision

To create LONGWELL branding is known as a leader in quality products and services  in welding  machines and related equipment business  in the country, to deliver maximum satisfaction to customers and generate the highest return for employees and people involved.

พันธกิจ (Mission)
บริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องเชื่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาแบรนด์ LONGWELL ให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายในฐานะแบรนด์แห่งคุณภาพ และบริการสุดยอด เพื่อให้แบรนด์ติดหนึ่งในสามส่วนแบ่งตลาดของเครื่องเชื่อมภายในประเทศ

Mission

The company distributes welding machine  and the country's top quality equipment. The aim is to develop a brand LONGWELL to known and sold as a brand of quality and best service to became  one of the three brands in the market share of domestic machine.

ค่านิยมร่วม (Share Value)
       - มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
       - ส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ LONGWELL
       - ทำงานเป็นทีม และมีส่วนร่วมความเป็นเจ้าขององค์กร

Share Value

Aims to respond to the customer’s need, delivering quality products and services under the brand LONGWELL. Working as a team and participate to be the part of ownership organization.

 นโยบาย (Policy)
      1. พัฒนาคุณค่าเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
      2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
      3. พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
      4. พัฒนาองค์กรให้เป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน
      5. พัฒนาธุรกิจคืนกำไรสู่พนักงานและสังคม

Policy

To Develop values to impress customers, to develop products and services, To improve the quality of our personnel continuously. To develop the organization as a second home of the employee and to develop the business to return the benefit for officers and society.

วัตถุประสงค์ (Objective)
     1. เป็นผู้จำหน่ายเครื่องเชื่อมที่มียอดขายสูงสุดหนึ่งในสามของประเทศภายในปี 2558
     2. สร้างแบรนด์สินค้า LONGWELL ให้เป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและการบริการจากลูกค้าภายในปี 2564
     3. ลูกค้าพึงพอใจในการบริการมากกว่า 85% ภายในปี 2558
     4. พัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยวิธีการนำระบบ 5ส. เข้ามาใช้งานเพื่อรองรับ กระบวนการขอมาตรฐาน ISO9001    ให้สำเร็จภายในปี 2555
     5. พัฒนาบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนด และพนักงานมีความพึงพอใจมากกว่า 85% ภายในปี 2558

Objective

To be a welding machine distributor  which have a top selling one of the three of the country during the year 2558. LONGWELL  brand, is acceptable in quality and customer service within the year 2021. Satisfied customers in service is  over 85% by the year 2558. To develop and improve systems to work effectively with using the 5S System method in order to accommodate the request process of  ISO9001 standard completing  in the year 2012. Personnel development, appropriate to the duties and responsibilities to achieve goals, and employee satisfaction is greater than 85% by the year 2015.

นโยบายบริหารงานคุณภาพ "คุณภาพทนทาน บริการสุดยอด พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง"

Quality management policy. : " Durable Quality &  Excellent  Service  Development and  improvement continuously"


เพลงองค์กร บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวร์คส์

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 www.thaiwelding.com. All Right Reserve.